SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE 2012 – Bisericile Creştine după Evanghelie din România

Tema: Transformaţi prin biruinţa Domnului nostru Isus Cristos
(1Corinteni 15:51-58)

 

Temele pe zile

Texte Biblice

Ziua 1 Transformaţi pentru viaţa veşnică 1 Cor 15.51-58Isaia 25.6-9
Ziua  2 Transformaţi de un Rob al Suferinţei 1 Petru 2.18-25Isaia 53.4-6
Ziua  3 Transformaţi în timp ce aşteptăm pe Isus ca Împărat Psalmul 2
Ziua  4 Transformaţi datorită biruinţei asupra celui rău Rom 12.17-21Psalmul 37.1-11
Ziua  5 Transformaţi în pacea Domnului Înviat Joan 20.19-23
Ziua  6 Transformaţi prin dragostea lui Dumnezeu Joan 15.9-171 Petru 4.10
Ziua  7 Transformaţi prin Duhul Sfânt 2 Cor 3.12-18Ezechiel 37.1-14
Ziua  8 Uniţi sub domnia lui Cristos Apocalipsa 3.21Psalmul 97

Tema

Tema generală pentru Saptămâna de Rugăciune este transformarea prin biruinţa lui Cristos, care domneşte în noi. Această „biruinţă” a fost câştigată pe cruce, a fost garantată prin învierea lui Isus, iar acum toţi credincioşii pot fi transformaţi în chipul Împăratului lor. Aşa devenim o comunitate transformată prin dragostea lui Dumnezeu. Procesul de transformare se va încheia în ziua învierii noastre. Perspectiva veşniciei ne descoperă modul în care ar trebui să trăiască oamenii Împărăţiei acum.

Ziua 1 – Transformaţi pentru viaţa veşnică

Text principal: 1 Corinteni 15:51-58

Text  adiţional: Isaia 25:6-9

Meditaţie

Pavel vorbeşte despre descoperirea unei taine. În Noul Testament, o taină este un adevăr ce nu poate fi înţeles de oameni prin folosirea inteligenţei lor, dar care poate fi revelat prin mesaj profetic. Toţi vom muri într-o zi, însă nădejdea creştinului, în faţa morţii, nu este de natură oamenească, ci este lucrarea şi promisiunea lui Dumnezeu. Avem nevoie de ochi noi pentru a vedea şi accepta acest adevăr, iar el ne este oferit prin harul lui Dumnezeu. Domnul Isus ne dă biruinţa(v.57)! Pentru a birui moartea, El a trebuit să biruiască mai întâi păcatul. Pe cruce, Fiul lui Dumnezeu a luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre. Făcând acest lucru, El a împlinit cerinţele legii şi a îndepărtat blestemul atras asupra noastră de neascultarea noastră.

Mormântul gol din acea dimineaţă de duminică este acum garanţia învierii noastre. Şi, pentru că Hristos a înviat în trup, putem avea siguranţa că Dumnezeu ne-a inclus şi pe noi în lucrarea Lui de restaurare a umanităţii, în toate dimensiunile ei. De acum încolo, noi suntem transformaţi atât spiritual, cât şi moral. Această transformare trebuie să includă toate aspectele vieţii noastre. Iar în veşnicie, trupurile noastre vor fi şi ele glorificate.

Motive de rugăciune:

– Să-i cerem Domnului să ne convingă pe deplin că El a câştigat biruinţa pe cruce, pentru a putea păstra vie nădejdea învierii.

– Să-i cerem lui Dumnezeu să ne arate că lucrarea noastră pentru El trebuie să fie întreprinsă în lumina învierii.

– Să ne rugăm pentru cei care se confruntă cu boli incurabile şi care nu au nădejdea vieţii veşnice.

Ziua 2 – Transformaţi de un Rob al Suferinţei

Text principal: 1 Petru 2:18-25

Text adiţional: Isaia 53:4-6

Meditaţie

Pasajul nostru se află într-o secţiune unde apostolul Petru tratează subiectul trăirii unei vieţi sfinte printre păgâni, pentru ca ei „să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării” (v.11-25). Acest comportament vine din teama de Dumnezeu (v.17) şi corespunde cu supunerea faţă de voia descoperită a lui Dumnezeu. Un mod de a se exprima este atunci când robii credincioşi se supun stăpânilor, chiar şi atunci când ei sunt dificili (v.18).

Unul din modelele principale pentru comportamentul creştin este modelul lui Hristos, Robul care a suferit (v.21b-25). Suferinţa nedreaptă devine un har pentru credincioşii care acceptă să sufere pentru că fac binele, de dragul voii lui Dumnezeu (v.19-20).

Petru îşi baza cuvintele pe textul din Isaia 53. Sunt două aspecte aici – modelul comportamentului lui Hristos în faţa suferinţei nejustificate şi mântuirea care vine din jertfa lui Hristos.

Prima parte ne aminteşte că viaţa după voia lui Hristos se bazează pe ascultarea noastră de El. Aceasta înseamnă a fi asemenea lui Hristos – robul care a suferit, trăind o viaţă după voia Tatălui. Creştinii încearcă să facă ce este bine şi să-şi pună viaţa în mâinile Păstorului şi Păzitorului sufletelor lor.

A doua parte ne sugerează faptul că nu putem să călcăm pe urmele lui Hristos prin eforturile noastre, ci numai prin harul lui Dumnezeu, care ne-a fost adus prin lucrarea unică de mîntuire a Lui de pe cruce.

În relaţia noastră unii cu alţii şi cu celelalte biserici, în misiunile şi organizaţiile noastre, uneori trebuie să trecem prin momente mai grele, de atitudini şi acţiuni nedrepte. Să facem acest lucru cu blândeţe şi smerenie. Suntem noi gata să acceptăm aceste lucruri fără a protesta, dacă ştim că Evanghelia merge mai departe, spre slava lui Dumnezeu?

Motive de rugăciune:

– Să ne rugăm ca, prin harul lui Dumnezeu, să fim transformaţi zilnic în asemănarea cu Hristos, ca să putem trăi vieţi sfinte, chiar dacă trebuie să suferim pe nedrept.

– Să ne rugăm ca, fiind conştienţi de Persoana şi lucrarea lui Dumnezeu, să putem umbla potrivit cu voia lui în Biserică şi în lume, având Evanghelia şi slava Sa ca priorităţi ale noastre.

– Să ne rugăm pentru oamenii (pe care îi cunoaştem) care sunt discriminaţi sau neglijaţi pentru că vor să-L urmeze pe Hristos.

Ziua 3 – Transformaţi în timp ce aşteptăm pe Isus ca Împărat

Text: Psalmul 2

Meditaţie

Conducătorii lumii lucrează împreună ca să-L detroneze pe „Unsul” Domnului (v.1-2). Petru şi Ioan aplică aceste versete la autorităţile romane şi iudaice care s-au unit pentru a-L omorî pe Cristos (Fapte 4:25-27). Domnul nu ia în seamă planurile oamenilor. Domnia Lui este deja aşezată „pe Sion” (v.6). Noul Testament, ne descoperă cele trei roluri ale Fiului: Profet, Mare Preot şi Împărat (Evrei 1:5; 5:5; Fapte 13:33). Învierea ne arată aprobarea lui Dumnezeu faţă de lucrarea de răscumpărare a lui Hristos, dar şi autoritatea Sa (Fapte 12:23-33).

Mesia, cuceritorul, va primi naţiunile ca moştenire a Sa şi va domni peste ele cu un „toiag de fier” (Apoc. 19:13-16; Evrei 4:12; vezi Isaia 2:2-3). În Biserică, cel care va birui, care „va păzi până la sfârşit lucrările Mele”, va domni peste naţiuni în acelaşi fel (Apoc. 2:26).

Conducătorii se vor supune lui Dumnezeu şi vor fi învăţaţi prin înţelepciunea Lui. Ei Îi vor sluji şi se vor teme de Domnul, se vor închina Fiului şi se vor încrede în El (v-10-12). Aceasta este binecuvântarea promisă lui Avraam, binecuvântarea lucrării lui Hristos la cruce, binecuvântarea mântuirii (Gen. 12:3; 17:6; Gal.3:8,14).

Acest Psalm ne aminteşte că Hristos domneşte. Ne aminteşte să ne închinăm Împăratului nostru şi să ne rugăm ca împărăţia Lui să vină. În timp ce Biserica aşteaptă revenirea Lui în slavă, ea rămâne motivată de cuvintele spuse de Domnul apostolilor: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile … Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:18-20).

Motive de rugăciune

– În lumea aceasta există aşa de multă nedreptate; să ne rugăm pentru lideri, ca ei să cunoască lucrarea lui Hristos şi să fie conştienţi că slujesc Domnului.

–  Să ne rugăm ca tot mai mulţi oameni, de aproape şi de departe, să se încreadă în El şi să găsească bucurie în El (v.12).

– Să ne rugăm ca toţi cei care suferă să-şi ridice ochii spre Dumnezeu.

– Să ne rugăm pentru conducătorii acestei lumi ca ei să se pocăiască.

Ziua 4 – Transformaţi datorită biruinţei asupra celui rău

Text principal: Romani 12:17-21

Text adiţional: Psalmul 37:1-11

Meditaţie

Textul de astăzi ne prezintă noţiunea de biruinţă în duhul, apărută în Noul Testament. Atunci când vorbim despre “biruinţă”, aceasta nu este legată de ideea de răzbunare, deoarece  în contextul Noului Testament, cuvântul are un alt înțeles. „Biruinţa” arată o calitate a dragostei şi sfinţeniei. De exemplu, creştinii persecutaţi au biruit atunci când s-au rugat pentru cei care i-au maltratat. De fiecare dată când reuşim să învingem ura, amărăciunea sau răzbunarea, aceata se datorează biruinţei Mântuitorului nostru asupra răului, pe cruce. Prin credinţă, noi călcăm pe urmele biruinţei Lui fără precedent.

În capitolul 8 al epistolei către Romani, la versetul 37, Duhul Sfânt ne-a lăsat un cuvânt foarte potrivit: prin harul lui Dumnezeu, noi suntem „mai mult decât biruitori”. Dar, nu cumva, privind la această expresie glorioasă, să credem că suntem legaţi de Hristos prin implicarea noastră personală. Trebuie să recunoaştem ceea ce a săvârşit Hristos pentru noi la cruce. Oare ne putem mulţumi doar cu respingerea răului, când este mult mai bine să căutăm activ binele? Oare este suficient să evităm un duh de răzbunare, când putem fi o binecuvântare pentru cei pe care-i considerăm duşmani? Planul lăsat de Cristos este să biruim răul cu bine. Psalmul 37, versetele 3 la 5 ne arată trei atitudini vitale pentru a pune biruinţa în practică: să ne încredem în Domnul, să ne găsim desfătarea în El şi să-I încredinţăm Lui viaţa noastră.

Domnul să ne ajute ca acest lucru să fie adevărat pentru noi chiar astăzi!

 

Motive de rugăciune

– „Ne izbăveşte de cel rău!”, aşa cum ne învaţă rugăciunea Domnului

–  „Doamne, prin credinţă, ajută-mă să îndepărtez din minte şi inimă orice sentiment rău care mă poate duce la fapte rele.”

–  „Doamne, fă-mă un adevărat biruitor, în duhul Cuvântului Tău” !

Ziua 5 – Transformaţi în pacea Domnului Înviat

Text principal: Ioan 20:19-23

Meditaţie

            Isus a fost răstignit, iar apoi pus într-un mormânt. Ucenicii erau înspăimântaţi şi se întâlneau în secret. Dintr-odată, Isus a apărut în mijlocul lor şi le-a arătat mâinile, coasta Sa, iar ucenicii au trăit bucuria revederii Celui Preaiubit.

În primul rând, bucuria lucrează prin pacea oferită de Isus (v.19,21). Aceasta era pacea necesară pentru a face faţă unei lumi ostile, deoarece Tatăl şi Fiul aveau să fie prezenţi în ei, prin Duhul Sfânt (14:23-31; 16:33). În al doilea rând, Duhul Sfânt este Cel care face transformarea în ucenici (v.22). „Duhul adevărului” (14:17; 15:26; 16:13), „Mângâietorul” (Paraclet – 14:16,26; 15:26; 16:7) va compensa absenţa fizică a lui Isus şi îi va ajuta să ducă mai departe lucrarea Sa (14:12-14), ba chiar le va permite să facă „altele şi mai mari” (14:12). Duhul este Cel care va convinge lumea de păcat, nedreptate şi de judecata viitoare (16:8). În al treilea rând, transformarea care are loc în ucenici prin darul păcii şi darul Duhului are un scop – este pentru misiune, pentru mandatul din versetul 21. Iar misiunea are în vedere în primul rând, iertarea păcatelor în Isus Cristos (v:23).

La Cincizecime (Fapte 2) ucenicii aveau să fie transformaţi, iar misiunea urma să înceapă. Dar Isus anticipa impactul generaţiilor viitoare asupra lumii (17:18-21), căci Evanghelia trebuie să se răspândească până la marginile pământului (Fapte 1:8). Iată de ce a promis El să fie prezent „până la sfârşitul veacului” (Mat.18:20).

Nu toţi am primit darul de evanghelişti, dar ca şi credincioşi, suntem plini de pace şi de Duhul Domnului Înviat, aşa că trebuie să ne implicăm în a vesti „puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1Petru 2:9).

Motive de rugăciune

– Mulţumim lui Dumnezeu că L-a trimis pe Hristos în lume.

– Mulţumim lui Dumnezeu pentru darul păcii şi al Duhului Său.

–  Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în noi ca să ajutăm la răspândirea Evangheliei până la marginile pământului. Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice evanghelişti; ca noi toţi, fiecare femeie, bărbat, fată sau băiat, să punem toate darurile la dispoziţia lui Dumnezeu pentru răspândirea Evangheliei; ca toţi să fim suficient de curajoşi încât să folosim fiecare oportunitate de a vorbi despre Cristos (vezi 1Petru 3:15; Col.4:5-6).

Ziua 6 – Transformaţi prin dragostea lui Dumnezeu

Text principal: Ioan 15:9-17

Text adiţional: 1Petru 4:10

Meditaţie

Tema de astăzi se află chiar în mijlocul a două realităţi care par a fi total contradictorii: oamenii sunt limitaţi în timp prin moarte datorită păcatelor, dar dragostea lui Dumnezeu este nemărginită. Aceste două exteme nu par să se întâlnească niciodată, dar ele s-au întâlnit la cruce.

Dumnezeu, în dragostea Sa, transformă oamenii păcătoşi ca să-i facă asemenea Lui, iar dragostea creştină este diferită şi vine de la Dumnezeu având ca ţintă slavă Lui în lume. (Ioan 15:9,12). Dragostea lui Isus vine de la Dumnezeu. Dragostea lui Isus este curată, altruistă, necondiţionaţă, nepărtinitoare, îi pasă mai mult de ceilalţi decât de sine, iartă totul şi îndură totul (1Corinteni 13). Tatăl a arătat această dragoste lumii la cruce, în Fiul Său Isus.

Dacă Isus ne iubeşte aşa cum ne iubeşte Tatăl, şi noi trebuie să iubim cu o astfel de dragoste. Ea merge dincolo de sentimentele şi emoţiile noastre omeneşti. Isus a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15). A iubi pe Dumnezeu înseamnă a face ceea ce spune El. Nici unul dintre noi nu putem iubi pe Dumnezeu cu pasiunea şi altruismul arătate de El nouă. Dar ceea ce doreşte Isus de la urmaşii Săi este să-şi arate dragostea faţă de El iubindu-se unii pe alţii. „Să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu … Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.” (Ioan 15:12-14).

Nu avem nicio îndoială cu privire la dragostea lui Dumnezeu pentru noi. El a dovedit-o la cruce. Dar dragostea noastră pentru Dumnezeu va fi evidentă doar dacă ne iubim unii pe alţii. Creştinii fac voia lui Dumnezeu dacă se iubesc unii pe alţii. „Dacă Mă iubiţi, iubiţi-vă unii pe alţii.”

Motive de rugăciune

– Să ne rugăm pentru studenţii la teologie şi profesorii lor, ca să nu aibă doar minţi pline de cunoştinţă, ci să fie transformaţi de dragostea lui Dumnezeu.

– Oamenii cred că Biserica este tot mai irelevantă; să ne rugăm ca ea să devină ceea ce trebuie să fie – transformată de Dumnezeu şi o mărturie pentru lume.

– Să ne rugăm ca manifestarea dragostei lui Dumnezeu faţă de noi să se transmită prin noi celor nemântuiţi şi mai ales celor ce ne doresc răul.

 

Ziua 7 – Transformaţi prin Duhul Sfânt

Text principal: 2 Cor. 3:12-18

Text adiţional: Ezechiel 37:1-14

Meditaţie

            Pavel a fost foarte clar, atât cu privire la Iudei, cât şi la Neamuri: „minţile lor sunt întunecate” şi că o „mahramă” le acoperă ochii (Efeseni 2:1). Doar o „rămăşiţă” a răspuns chemării lui Mesia. În răspunsul acesta, pe care noi îl numim „întoarcere la Dumnezeu”, mahrama este ridicată. Care este sensul „mahramei”, sau de a fi „acoperit”, termen care apare de 6 ori în text?

Legea lui Moise a fost o măsură temporară, în aşteptarea arătării lui Mesia. Acesta este motivul pentru care Moise şi-a acoperit faţa, pentru a simboliza faptul că Legea avea o „ţintă”. După cum spunea şi Pavel: „Hristos este sfârşitul Legii” (Romani 10:4). Numai Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în noi poate aduce revelaţie şi transformare interioară. Atunci trecem de la robie, la slobozenie (Rom.8:21; 1Cor.10:29; Gal.2:4; 5:1,13; Iacov 1:25; 1Petru 2:16,19). Această slobozenie este eliberare din robia păcatului şi a legalismului de orice fel. Dar libertatea înseamnă şi „robi ai lui Cristos” (Efes. 6:6).

O avertizare pentru toţi credincioşii! Există mii de modalităţi de a pune mahrama înapoi. Toate formele de legalism sunt opuse vieţii Duhului. Doar acela născut din nou poate trăi în practică voia Tatălui. Cum? „Tot” ce trebuie să facem este să căutăm pe Domnul prin studierea Cuvântului Său, petrecând timp cu El, lăudând şi glorificându-L în fiecare zi din viaţa noastră, lăsându-ne călăuziţi de Duhul şi ascultând de El! Dacă facem aşa, lumina Lui divină va străluci în jurul nostru şi oglinda va fi tot mai şlefuită pentru a reflecta slava lui Dumnezeu.

Motive de rugăciune

–  Să ne rugăm ca Duhul Domnului să continue lucrarea Lui înnoitoare în noi, aşa cum a făcut în valea oaselor uscate (Ezec. 37:1-14).

– Să permitem Domnului să şteargă imperfecţiunile noastre, astfel încât, asemenea unei oglinzi, să devenim strălucitori şi să-L reflectăm pe El.

–  Asemenea oglinzilor, să permitem Domnului să ne folosească pentru a face de cunoscut scopul întregii Legi – Hristos, Domnul nostru.

Ziua 8 – Uniţi sub domnia lui Cristos

Text principal: Apocalipsa 3:21

Text adiţional: Psalmul 97

Meditaţie

            Lăsaţi atotsuficienţa deoparte şi alăturaţi-vă biruitorilor prin credinţă – acesta era lucrul pe care-l cerea Isus Bisericii din Laodicea, ultima dintre cele şapte Biserici din Apocalipsa. Ei erau căldicei, nici fierbinţi şi nici în clocot (Apocalipsa 3:15). Lucrul acesta este foarte comun astăzi: nu dorim să tulburăm lucrurile, ne pricepem bine la a tolera orice, atâta timp cât este spre binele nostru. Dar este imposibil să fim plăcuţi Domnului în felul acesta.

Isus ameninţă să „verse” biserica aceasta căldicică. Dar tot El promite să vindece şi să transforme pe cei care se întorc la El. Hristos bate la uşă. Prin Duhul Său cel Sfânt, El călăuzeşte pe toţi cei care meditează la Cuvântul lui Dumnezeu. El le dă înapoi pasiunea dragostei dintâi.

Mesajul pentru creştinii din Laodicea se încheie cu o promisiune fermă, generoasă şi atrăgătoare: „Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie” (Apocalipsa 3:21). Toţi cei care-şi deschid vieţile pentru Isus se alătură biruitorilor prin credinţă. Milioane de oameni răscumpăraţi din toate naţiunile şi de toate limbile vor fi părtaşi la slava lui Isus. Ei se vor uni cu toată creaţia în a-L lăuda pe Domnul Atotputernic (Ps.97).

Motive de rugăciune

– „Doamne, ajută-mă să resping atotsuficienţa spirituală. Ajută-mă să (re)descopăr cât de măreaţă este dragostea Ta pentru mine. Doresc ca inima mea să clocotească pentru Tine în fiecare zi” !

– Să ne rugăm pentru Adunări, predicatori şi alți creştini, care şi-au pierdut fie încrederea în adevărul Evangheliei fie zelul de a-L sluji pe Dumnezeu.

– Să ne rugăm pentru (re)dedicare în chemarea sfântă de a trăi şi vesti Evanghelia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s